Tutkimukset ja artikkelit Suomessa

Pojilla murrosikä alkaa keskimäärin myöhemmin ja heillä ns. kognitiivinen taantuma on syvempi kuin tytöillä, millä on haitallinen vaikutus heidän koulumenestysmahdollisuuksiinsa juuri pahimpaan mahdolliseen aikaan:
Samasta teemasta Martti Siimeksen esitys tässä Opetushallituksen julkaisussa:
”Koulu, syrjäytyminen ja sosiaalinen pääoma”
”Lapsiasiavaltuutettu: Joka kahdeksas poika ei osaa lukea riittävän hyvin” http://yle.fi/uutiset/lapsiasiavaltuutettu_joka_kahdeksas_poika_ei_osaa_lukea_riittavan_hyvin/7894650
Lapsiasiavaltuutetun vuositeemana ”Eriarvoistuva koulu?” – joka kahdeksas poika ei osaa lukea
Sari Mullolan väitös 2102: ”Teachability and School Achievement : Is Student Temperament Associated with School Grades?” https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37561“Tulokset osoittavat, että matematiikan ja äidinkielen opettajan käsitys oppilaan temperamentista, tavoitteellisuudesta ja opetettavuudesta on merkittävästi yhteydessä hänen oppilaalle antamaansa matematiikan ja äidinkielen arvosanaan. Myös oppilaan ja opettajan sukupuolella ja opettajan iällä on merkitystä”
”Tyttöjen ja poikien väliset erot”: http://www.helsinki.fi/cea/fin/Oppimaan_oppiminen/Tutkimustuloksia/Tyttojen_ja_poikien_valiset_erot.html ”Tyttöjen ja poikien väliset koulumenestyserot ovat olleet keskeinen aihe peruskoulusta puhuttaessa jo vuosikymmeniä. Niin opettajien kokemus kuin tutkimus toisensa jälkeen ovat osoittaneet, että tytöt suhtautuvat koulutyöhönsä keskimäärin poikia myönteisemmin ja tämä – tai heidän paremmat suorituksensa – palkitaan paremmin todistusarvosanoin.”
”Pisa12 ensituloksia – Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:20”: http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2013/liitteet/okm20.pdf?lang=fi
”10 faktaa lukemisesta”: http://www.lukukeskus.fi/wp-content/uploads/2013/04/Lukuviikko-10-faktaa-lukemisesta.pdf ”Poikien lukutaito jää koko ajan jälkeen tyttöjen tasosta. Vaikka Suomi on lukutaidon kärkeä maailmassa, tyttöjen ja poikien väliset erot ovat suuremmat kuin missään muussa maassa (PISA 2009). Myönteistä on, että suomalaisista pojista heikoimpien osuus on vain puolet läntisten teollisuusmaiden (OECD) keskiarvosta. Vastaavasti tyttöjen osuus hyvistä ja erinomaisista lukijoista on kaksinkertainen. Kasvava ero on silti huolestuttava, sillä 9. luokalla tytöt ovat laskennallisesti 1,5 vuotta poikia edellä lukutaidossa. Ero alkaa syntyä jo alakoulussa, mikä edellyttää opetukselta kiireesti uusia toimia. Matematiikassa ja luonnontieteessä sukupuolierot jäävät pieniksi. Pojista joka kahdeksas kuuluu heikkoihin lukijoihin. Heidän osuutensa on kolme kertaa suurempi kuin tyttöjen toisin sanoen heikoista lukijoista kolme neljäsosaa on poikia. Vahvoissa lukijoissa tilanne on päinvastainen: tyttöjen osuus on kolminkertainen poikiin verrattuna. Tytöistä joka viides yltää erinomaisten ja huippulukijoiden joukkoon, pojista joka 12:s. Vuonna 2000 pojista yhtä moni kuului parhaimpiin ja huonoimpiin, reilu 10 prosenttia. 2009 huippujen osuus laski ja heikkojen osuus nousi, niin että pojista huonoja lukijoita oli puolet enemmän kuin vähintään erinomaisia.”
”Työ, talous ja tasa-arvo”: http://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/ytytata_201300_2013_10369_net.pdf ”Koulutusta vaille jääneiden osuus on suurempi miehillä kuin naisilla”
”Miesten tasa-arvo ry – Opetushallituksen tasa-arvoskandaali”: http://kannanotot.miestentasa-arvo.fi/2015/12/13/opetushallituksen-tasa-arvoskandaali/
”Poikien kutsuminen ”vapaamatkustajiksi” on loukkaavaa, leimaavaa ja syyllistävää. Täysin ala-arvoista lainusmerkeissäkin esitettynä. Tämä ei ole viranomaisviestinnässä missään tapauksessa hyväksyttävää”, toteaa Miesten tasa-arvo ry:n puheenjohtaja Juuso Erno. ”Näinkö poikia on tarkoitus innostaa ja kannustaa koulunkäynnin pariin?”, hän jatkaa. ”Suhtautuminen poikien ja tyttöjen ongelmiin on kuin eri planeetalta. Tyttöjen kohdalla syytä haetaan koulusta, metodeista, materiaaleista ja opettajista, mutta poikien kohdalla vain heistä itsestään. Vastuu koulutuksen onnistumisesta ja tasa-arvoisuudesta on kuitenkin aina aikuisten. Lapset ovat koulussa vasta vastuunkantoa opettelemassa. Oppaan viesti on selvä: Tyttöjen jo ennestään hyvien tulosten parantamiseksi esitetään useita suuria muutoksia, mutta poikien, joiden ongelmat ovat merkittäviä, eteen ei olla valmiita uudistamaan mitään. ”, Puheenjohtaja Erno tiivistää oppaan asenneongelmat.”
”Outoudesta on aina rangaistu, koulussakin”: http://www.hs.fi/paakirjoitukset/a1450069428589 ”Mullolan mukaan opettajilta sekoittuu kouluarvostelussa kaksi eri asiaa: osaaminen ja yksilöllinen tapa toimia, jota myös temperamentiksi kutsutaan. Sillä ei ole mitään tekemistä oppimisen kanssa. Ei kuulosta kovin reilulta. Ja vielä epäreilummaksi menee. Koulun odotuksiin sopimattomasta persoonasta kärsivät vain pojat. Kohtalokkainta on ujous. Se nakertaa pojan matematiikan numerosta lähes puolet, kielissä vielä enemmän. Mitä jos siirrytään anonyymiin arvosteluun? Pyyhitään persoonallisuus pois. Numeron saa pelkästä osaamisesta. Tutkimustulokset yllättävät. Ero tyttöjen ja poikien koulumenestyksessä pienenee. Matematiikassa järjestys muuttuu. Pojat saavat tyttöjä parempia arvosanoja. Lähes kaikki koulupudokkaat ovat poikia. En ihmettele, jos yrittäminen loppuu, kun arvostusta ei heru.”
”Poikien huonompaan koulumenestykseen on monta syytä”: http://www.iltalehti.fi/perhe/2015090420295321_pr.shtml ”Temperamentti eli lapsen toimintatyyli on irrallaan osaamisesta. Yhteiskunnan arvostamat temperamenttipiirteet kääntyvät opettajien arvosteluissa tyttöjen eduksi. Tästä on tehty suomalaista tutkimusta. Tytöillä iloisuus, positiivinen mieli ja joustavuus nostavat arvosanoja jopa yhdellä numerolla. Pojilla vaikutus ei ole yhtä suuri. Vastaavasti alakuloisuus, ujous, syrjään vetäytyminen ja ärsykeherkkyys pudottavat helposti pojan arvosanan jopa yhdellä alaspäin. Itse temperamenttipiirteissä ei ole eroja sukupuolten välillä. Pojat eivät ole sen negatiivisempia kuin tytötkään, vaan ero on erilaisessa suhtautumisessa….. Suomalaisten tyttöjen ja poikien välinen ero yläkoulun koulumenestyksessä on länsimaiden suurimpia, sanoo lasten koulumenestystä paljon tutkinut psykologian professori-emerita Liisa Keltikangas-Järvinen. Tänä vuonna isojen kaupunkien ykköslukioihin valituista oli vain kolmannes poikia, koska entistä useampaan kaupunkilukioon vaaditaan yli 8,5:n keskiarvo, uutisoi Helsingin Sanomat tällä viikolla….Motivaatio auttaa koulumenestyksessä. Motivaatio kasvaa hyvistä tuloksista. Poika ei motivoidu koulussa, jos hyvien arvosanojen saaminen on ylivoimaista. Noidankehä on valmis. Hyviä arvosanoja keräävillä tytöillä motivaatio lisääntyy. Kun parhaat lukiopaikat kasaantuvat tytöille, positiivista palautetta riittää ja itsetunto kasvaa. Poikien heikkoa menestystä yläasteella selittää ennen kaikkea poikien hitaampi kypsyminen ja biologinen kehitysvauhti. Pojat laahaavat tyttöjä pari vuotta jäljessä.Tytöt ovat jo 2-vuotiaina poikia edellä sosiaalisilla ja kognitiivisilla taidoillaan ominaisuuksissa, joita koulussakin tarvitaan. Yläasteella kehityksessään ikäisiään edellä olevan tytön ero saman ikäiseen poikaan voi olla jopa kolme vuotta. Tytöillä pahin murrosikä on ohi. Silloin kaiken energian voi käyttää oppimiseen.”
”OPAS ERIYTTÄMISEEN Keski-Suomen seudullinen Tehostetun ja erityisen tuen verkostohanke 2011”: http://soppi.jyu.fi/Members/eaalto/Opas_eriyttamiseen.pdf
“Professori Keltikangas-Järvinen: ”Nainen on naiselle susi”: http://www.epari.fi/uutiset/online-uutiset/professori-keltikangas-j%C3%A4rvinen-nainen-on-naiselle-susi-1.2008669 “Tasa-arvon paha epäkohta on mielestäni asenteellinen ja faktoja karttava keskustelu, joka haittaa epätasa-arvon varsinaisten syiden selvittämistä ja siten niihin vaikuttamista. Myös tutkimus on tällä alalla pitkälle valjastettu ideologian palvelukseen. Puhe tasa-arvosta ei tarkoita tasapuolista pohdintaa kummankin sukupuolen ongelmista, vaan se tarkoittaa niiden asioiden esiin nostamista, joissa naiset ovat alakynnessä, ikään kuin tasa-arvo tarkoittaisi naisten etujen ajamista. Miesten lyhyempää elinikää, suurempia onnettomuuslukuja, suurempaa yksinäisyyttä ja yhteiskunnasta syrjäymistä ei nähdä tasa-arvokysymyksinä. Miehet nyt vain ovat sellaisia. Opetushallitusta ei huoleta, että Suomessa on tyttöjen ja poikien koulumenestyksessä länsimaiden suurin ero, kymmenestä koulupsykologin vastaanotolle lähetetystä oppilaasta seitsemän on poikia, Helsingin korkeimpien keskiarvojen lukioiden oppilaista 80% on tyttöjä. Kaikkien tasa-arvon vastaisten ilmiöiden neutraali ja ennakkoluuloton tarkastelu johtaisi lopulta ongelmien ytimeen, vaikka arvausten sijasta vastaamaan kysymykseen, miksi tyttöjen hieno koulumenestys ei kannakaan yhteiskunnan johtopaikoille?”
”Pojat viihtyvät miesopettajan tunnilla”: http://www.hs.fi/kotimaa/a1441508298903
”Miten pojat menestyisivät koulussa? Oppilaat ja asiantuntijat kertovat”: http://www.hs.fi/kotimaa/a1441508281664
“Poikien huonompaan koulumenestykseen on monta syytä”: http://www.iltalehti.fi/perhe/2015090420295321_pr.shtml
“Tämä on Suomi: ”Poikien mahdollisuus todelliseen valintaan lukion ja ammatillisen koulutuksen välillä on selvästi tyttöjä heikompi”: http://www.talouselama.fi/uutiset/tama-on-suomi-poikien-mahdollisuus-todelliseen-valintaan-lukion-ja-ammatillisen-koulutuksen-valilla-on-selvasti-tyttoja-heikompi-6557192
”Selvitys: Päättöarvosanoilla selvästi vaikutusta toisen asteen koulutusvalintoihin”: http://www.amke.fi/ajankohtaista/uutiset/uutinen/selvitys-paattoarvosanoilla-selvasti-vaikutusta-toisen-asteen-koulutusvalintoihin.html
“Metropolialueen nuorten siirtyminen yläkoulusta toiselle asteelle: osaaminen ja hyvinvointi”: http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=12201
“Mitä vanhempien pitää tietää uudesta opetussuunnitelmasta osa 1”: http://blogit.image.fi/heraakoulu/mita-vanhempien-pitaa-tietaa-uudesta-opetussuunnitelmasta-osa-1/
“Mitä vanhempien pitää tietää uudesta opetussuunnitelmasta osa 2”: http://blogit.image.fi/heraakoulu/
“Selvitys: Oppilaat eriarvoistuvat ja osaamistulokset tippuvat – Professori perää peruskouluun mittavaa remonttia”:  http://yle.fi/uutiset/selvitys_oppilaat_eriarvoistuvat_ja_osaamistulokset_tippuvat__professori_peraa_peruskouluun_mittavaa_remonttia/9072031
“Tytöille annetaan helpommin anteeksi” – tällaisiin ennakkoluuloihin törmätään koulussa”: http://yle.fi/uutiset/osasto/uutisluokka/tytoille_annetaan_helpommin_anteeksi__tallaisiin_ennakkoluuloihin_tormataan_koulussa/9185538
”Psykologi koululaisten kyynistymisestä: Vapaat kädet saaneesta lapsesta kasvaa heikko ihminen”: http://yle.fi/uutiset/3-8446712
”Pisa-tulokset tulivat: Suomella ei syytä häpeään mutta alueelliset erot huolestuttavat – pääkaupunki¬seudun koululaiset rynnivät muiden ohi”: http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000004896093.html
”Uudet Pisa-tulokset: Suomen tytöt maailman toiseksi parhaita, vaikka ei edes huvita”: http://yle.fi/uutiset/3-9336636
”Opetusministeri huolissaan poikien osaamisesta – professori: ”Kohta ei voi puhua enää tasa-arvoisesta peruskoulusta””: http://m.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/opetusministeri-pisa-tuloksista-erityinen-huoli-poikien-osaamisesta/6200036